Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
07 października 2021
REKRUTACJA DO SZKOŁY PODOFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE

Zgodnie z Decyzją Nr 171/MON z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2021 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera, Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie przeprowadzi w roku 2022 szkolenie wojskowe kandydatów na podoficerów dla 250 osób niebędących żołnierzami zawodowymi w specjalnościach:

 • RUCH LOTNICZY - 7 miejsc;
 • BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH I WSKAZYWANIA CELÓW - 10 miejsc;
 • INŻYNIERYJNO-LOTNICZA - 190 miejsc;
 • ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ - 10 miejsc;
 • PRZECIWLOTNICZYCH ZESTAWÓW RAKIETOWYCH - 33 miejsc.

 

 

Zgodnie z ustawą o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, o przyjęcie do służby kandydackiej w Szkole Podoficerskiej może ubiegać się osoba:

 • pełnoletnia,
 • niekarana sądownie,
 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • posiadająca zdolność psychiczną i fizyczną do zawodowej służby wojskowej,
 • posiadająca wykształcenie wymagane do przyjęcia do szkoły podoficerskiej (w tym przypadku minimum średnie lub średnie branżowe).

O przyjęciu osób do Szkół Podoficerskich decydować będą wyniki postępowania rekrutacyjnego.

Regulamin postępowania rekrutacyjnego opracowany i umieszczony zostanie na stronie Szkoły w późniejszym terminie.

Planowany termin rozpoczęcia kursu - 14 luty 2022 r.

 

Droga do służby kandydackiej

Aby ubiegać się o przyjęcie na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera należy:

Złożyć wniosek o powołanie do służby kandydackiej wraz z kompletem wymaganych dokumentów do Dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem właściwej sobie Wojskowej Komendy Uzupełnień do dnia 29 października 2021 r.

 

Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy.
 • Życiorys.
 • Odpis skrócony aktu urodzenia.
 • Świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (szkoły średniej).
 • Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

 

Inne dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • Informacje o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 • Potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych.

Przystępowanie do egzaminu wymaga wniesienia przez kandydata opłaty w wysokości 50 złotych.

Opłatę za egzamin kandydat wnosi, nie później niż do dnia rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w szkole podoficerskiej.

24 1010 1339 0016 1622 3100 0000

Nazwa klienta: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

 

Świadectwa i dyplomy wydawane w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej, informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego oraz potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych (w wersji papierowej) mogą być dostarczone bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.

 • Po otrzymaniu skierowania wydanego przez WKU należy wykonać badania psychologiczne oraz stawić się na wojskowej komisji lekarskiej.
 • Przystąpić do egzaminów wstępnych w dniach wyznaczonych przez Szkołę Podoficerską Sił Powietrznych w Dęblinie.
 • Po zakwalifikowaniu się na kurs, należy odebrać skierowanie wydane z właściwego WKU z terminem i miejscem stawiennictwa celem wcielenia w szeregi kandydatów na podoficerów zawodowych.
generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie
Koszarowa 1B
22-100 Chełm
tel. 261161291
fax. 261161513
wkuchelm@ron.mil.pl

  
 • BIP