Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie

BIP

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Chełmie przyjmuje interesantów
w sprawie skarg, wniosków i petycji
w każdy poniedziałek
od godz. 14.00 do godz. 17.00.

Skargi, wnioski i petycje w imieniu Ministra Obrony Narodowej rozpatruje:
Biuro Skarg i Wniosków Ministerstwa Obrony Narodowej.
Dyrektor Biura Skarg i Wniosków przyjmuje interesantów:
- w poniedziałki w godz. 09.00 - 17.00,
- w pozostałe dni robocze w godz. 08.30 - 14.30.

Adres korespondencyjny biura: al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa nr telefonu do Biura Skarg i Wniosków: tel. 261 874 124, 22 826 72 64, faks: 261 874 490
e-mail:bsiw@mon.gov.pl

Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną na podstawie art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.23), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U. Nr 5 poz.46) oraz ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach ( Dz. U. poz. 1195).

Petycje, skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz pełnego adresu zamieszkania wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

PETYCJE
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Chełmie rozpatruje petycje na zasadach i trybie określonym w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014r, poz. 1195).
Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
Petycja może być złożona w interesie:
1. publicznym;
2. podmiotu wnoszącego petycję;
3. podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:
1. zmiany przepisów prawa,
2. podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

  • pisemnie na adres:


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie
ul. Koszarowa 1B
22-100 Chełm

  • Faksem: 261 161 513;
  • za pośrednictwem: ePUAP;
  • osobiście w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie.

Petycje, w których nie wskazano:
1. podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, oznaczenia każdego z tych podmiotów oraz osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję lub
2. miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, miejsca zamieszkania lub siedziby każdego z tych podmiotów
pozostawia się bez rozpatrzenia.

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie
Koszarowa 1B
22-100 Chełm
tel. 261161291
fax. 261161513
wkuchelm@ron.mil.pl

    
  • BIP