Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie

BIP

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno - obronnych i rządowej administracji niezespolonej; administrującym na terenie powiatów: chełmskiego, włodawskiego i krasnostawskiego oraz miasta Chełm.

Podstawy prawne funkcjonowania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie.

Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz.1220 z późn.zm.)
Ustawa z dnia 24 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.z 2019 r. poz. 1541 z późn.zm.)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz.U. z 2020 r. poz. 1784)

Do zadań Wojskowej Komendy Uzupełnień należy:

1. zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, poprzez:

2. administrowanie rezerwami osobowymi, w tym:

3. wykonywanie świadczeń na rzecz obrony poprzez:

4. współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa, w tym:

5. udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej;

6. gromadzenie zasobów osobowych na potrzeby mobilizacyjnego i wojennego uzupełniania sił zbrojnych ;

7.  udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień przez:

8. promocja obronności i służby wojskowej przez:

 

 

 

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie
Koszarowa 1B
22-100 Chełm
tel. 261161291
fax. 261161513
wkuchelm@ron.mil.pl

    
  • BIP