Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie

BIP

Koordynator do Spraw Dostępności


 Pani Magdalena Cichosz
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie
ul. Koszarowa 1B
22-100 Chełm

Telefon: 261 161 345
Fax: 261 161 513
e-mali: wkuchelm@ron.mil.pl


 Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy:

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 Deklaracja dostępności strony internetowej WKU w Chełmie

 Deklaracja dostępności serwisu www.wkuchelm.wp.mil.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 Nie wszystkie funkcjonalności serwisu są dostępne za pomocą klawiatury,

Strona jest sukcesywnie dostosowywana do nowych wymagań.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wkuchelm.wp.mil.pl.

Data publikacji strony internetowej: 29.05.2019 r
Data ostatniej dużej aktualizacji: 05.06.2019 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono: 30 grudnia 2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej dla osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Stanisław Radosławski, adres poczty elektronicznej wkuchelm@ron.mil.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 261 161 383. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie ul. Koszarowa 1B, 22-100 Chełm ( budynek obejmuje parter i pierwsze piętro).
Budynek ogrodzony jest metalowym ogrodzeniem z wejściem przez furtkę od parkingu bezpośrednio zlokalizowanego przed budynkiem  WKU.  Furtka otwarta jest dla interesantów w godzinach pracy WKU. Przed wejściem znajduje się dzwonek. Ze względu na bariery architektoniczne i stan techniczny oraz wiek budynku, nie jest on dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

WKU w Chełmie posiada wjazd dla wózków inwalidzkich, lecz barierą do bezproblemowego dostania się do portierni jest próg w drzwiach wejściowych. Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami z Systemem Kontroli Dostępu, przez które może przejechać osoba na wózku.

W budynku nie ma wind ani toalet przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Korytarze nie stanowią bariery w poruszaniu się osób na wózku.

Osoby odwiedzające WKU są odbierane z Punktu Informacyjnego – portierni przez osoby przyjmujące.

Personel Punktu Informacyjnego – portierni jak i pracownicy WKU nie są przeszkoleni w zakresie języka migowego, nie można również skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. W budynku WKU nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na teren WKU można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Z uwagi na brak dostosowania budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w celu zapewnienia właściwych warunków obsługi, sugeruje się wcześniejszy kontakt, dzwoniąc na numer telefonu 261 161 345 do koordynatora do spraw dostępności.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie
Koszarowa 1B
22-100 Chełm
tel. 261161291
fax. 261161513
wkuchelm@ron.mil.pl

    
  • BIP