Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Baza HNS

HOST NATION SUPPORT (HNS) – WSPARCIE POBYTU I DZIAŁAŃ WOJSK SOJUSZNICZYCH NA TERYTORIUM KRAJU GOSPODARZA to cywilna i wojskowa pomoc świadczona w czasie pokoju, w sytuacjach kryzysowych i podczas konfliktów, przez państwo, na którego terytorium przemieszczają się lub są rozmieszczone i działają siły i organizacje NATO.
Zakres realizowanych przedsięwzięć regulują zobowiązania wynikające z porozumień w ramach Sojuszu lub z dwustronnych bądź wielostronnych umów zawartych między „państwem – gospodarzem” oraz organizacją NATO i państwami wysyłającymi wojska.

 Na wzrost roli HNS w całokształcie zabezpieczenia logistycznego wpływają: stosunkowo niska zdolność przerzutu wojsk i materiałów na duże odległości, ograniczone możliwości organów logistycznych niektórych państw oraz obniżający się poziom zasobów, gdyż wiele państw restrukturyzuje swoje siły zbrojne.

Realizację HNS prowadzi się w celu obniżenia kosztów operacji i zapewnienia maksymalnej swobody operacyjnej wojskom NATO przez państwo-gospodarza od momentu przyjęcia na granicach państwa(lądowej, morskiej i powietrznej) i zapewnienia swobody przegrupowania do obszaru operacji, zapewnienia dogodnych warunków rozmieszczenia w rejonach ześrodkowania oraz dostarczenia niezbędnych materiałów, usług i innej pomocy np. prawnej i zasilania informacyjnego. Wpływ na zapewnienie swobody operacyjnej mają zatem przedsięwzięcia realizowane przez sektor pozamilitarny i wojskowy państwa-gospodarza, do których zaliczamy: zapewnienie porządku wojskowego, zarządzanie przestrzenią operacyjną w określonych przez dowódcę NATO zakresie, terytorialne rozpoznanie i informowanie operacyjne, ochrona rejonów i obiektów oraz zwalczanie dywersji, kierowanie ruchem wojsk i transportem, utrzymanie przepraw, oczyszczenie tereny z zapór minowych i niewybuchów, usuwanie zanieczyszczeń, ochrona środowiska, bezpieczeństwo i porządek publiczny w obszarze misji NATO oraz bezpośrednie środki HNS, takie jak: siły, infrastruktura, zasoby materiałowe, energia, informacje o zasobach, podstawy prawne, pieniądze.

W nowoczesnej logistyce NATO występuje wymóg „wykorzystywania zasobów miejscowych” stąd jest to nie tylko wsparcie przez siły wojskowe państwa gospodarza, ale także przez podmioty cywilne. Wykorzystanie zasobów miejscowych opiera się na trzech założeniach:
1) potrzeby i możliwości zasobów wojskowych i cywilnych powinny być zbilansowane
2) za wykorzystaniem sił i środków cywilnych muszą przemawiać określone korzyści lub ułatwienia (uzupełnienie niedostatków logistyki wojskowej, zysk na czasie, korzyści finansowe)
3) korzystanie z zasobów cywilnych musi być legalne, tzn. oparte na prawie państwa przyjmującego. Jego ustawodawstwo powinno regulować realizację świadczeń osobistych i rzeczowych na korzyść wojsk sojuszniczych od chwili ich przybycia.

Zasoby cywilne i wojskowe wykorzystuje się łącznie, gdyż mają one charakter komplementarny i uzupełniają się nawzajem, zwiększając możliwości wspieranych wojsk.

 

Do pobrania

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie
Koszarowa 1B
22-100 Chełm
tel. 261161291
fax. 261161513
wkuchelm@ron.mil.pl

    
  • BIP