Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ćwiczenia obowiązkowe

OBOWIĄZEK SŁUŻBY WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZY REZERWY W CZASIE POKOJU POLEGA NA ODBYWANIU ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH.

 

Odbywanie ćwiczeń wojskowych polega na szkoleniu teoretycznym i praktycznym.
Ćwiczenia mogą być odbywane jako:
        

► jednodniowe;
► krótkotrwałe – trwające nieprzerwanie do trzydziestu dni;
► długotrwałe – trwające nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni;
► rotacyjne – trwające łącznie do trzydziestu dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

Na ćwiczenia wojskowe można powołać:       

1. żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe;
2. żołnierzy rezerwy, na ich wniosek lub za ich zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się na te ćwiczenia, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych;
3. osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, które ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych.

Na ćwiczenia wojskowe i do okresowej służby wojskowej nie powołuje się żołnierzy rezerwy, którzy:    

1. prowadzą własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i samorządu terytorialnego – w czasie jej trwania;
2. zostali wybrani na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, albo senatora – w czasie trwania kadencji;
3. zostali przeznaczeni do odbycia służby zastępczej lub odbyli tę służbę.

Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe:       

1. odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne;
2. mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, a w razie powołania na te ćwiczenia odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;
3. mogą zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych;
4. na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe i długotrwałe, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych.

       Żołnierze rezerwy, za ich zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się na potrzeby zawarcia kontraktu w celu nadania przydziału kryzysowego, mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe albo długotrwałe. Na ćwiczenia wojskowe mogą zostać powołani żołnierze rezerwy i osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy w wyniku ochotniczego zgłoszenia się, także do odbywania ćwiczeń w składzie jednostki wojskowej poza granicami państwa.

Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych przez cały okres pozostawania żołnierza w rezerwie nie może przekraczać:      

1. dla szeregowych, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową – dwunastu miesięcy;
2. dla szeregowych, którzy nie odbyli zasadniczej służby wojskowej – piętnastu miesięcy;
3. dla podoficerów – osiemnastu miesięcy;
4. dla oficerów – dwudziestu jeden miesięcy.

        Ćwiczenia wojskowe odbyte w stopniu szeregowego lub w stopniu podoficerskim zalicza się do łącznego czasu ćwiczeń wojskowych ustalonego dla oficerów. Czas trwania ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać łącznie dziewięćdziesięciu dni w ciągu roku.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 950) do odbycia ćwiczeń wojskowych powołuje się: żołnierzy rezerwy w trybie:

• natychmiastowego stawiennictwa,
• ochotniczym,
• zwykłym;

osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy w trybie:      

• ochotniczym,
• zwykłym.

Kartę powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych doręcza się żołnierzowi rezerwy albo osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy nie później niż na 14 dni przed dniem stawienia się do czynnej służby wojskowej określonej w tej karcie. Terminu tego nie stosuje sie jeżeli powołania następuje w trybie natychmiastowego stawiennictwa, osoba powołana nie stawiła sie na skutecznie doręczone wezwanie w celu powołania na ćwiczenia oraz gdy powołanie następuje w trybie ochotniczym.

 

UWAGA !!!!!
ŻOŁNIERZY REZERWY CHĘTNYCH DO ODBYCIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH PROSIMY O KONTAKT Z WOJSKOWĄ KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W CHEŁMIE, numer telefonu 261-161-359

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie
Koszarowa 1B
22-100 Chełm
tel. 261161291
fax. 261161513
wkuchelm@ron.mil.pl

    
  • BIP