Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje podstawowe

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do:
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie
ul. Koszarowa 1B 22-100 Chełmie
wkuchelm@ron.mil.pl

 

Narodowe Siły Rezerwowe w pytaniach i odpowiedziach

ŻOŁNIERZAMI REZERWY są osoby, które złożyły przysięgę wojskową i zostały przeniesione do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlegają obowiązkowi służby wojskowej.

ZASOBY OSOBOWE NA POTRZEBY NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH tworzą osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej, będące żołnierzami rezerwy i zdolne do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadające stopień podoficerski lub oficerski – sześćdziesiąt lat życia.

Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) – to zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i  pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Przeznaczeniem Narodowych Sił Rezerwowych jest wzmocnienie potencjału Sił Zbrojnych w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego w celu:
 • zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków;
 • akcjach poszukiwawczych i ratowania życia ludzkiego;
 • oczyszczaniu terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu;
 • ochronie mienia;
 • udziału w działaniach antyterrorystycznych;
 • wykonywaniu zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa (jako baza naboru do służby okresowej).

 

 Zasoby osobowe na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych tworzą osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej będące żołnierzami rezerwy i zdolne do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadające stopień podoficerski lub oficerski – sześćdziesiąt lat życia.

 

W myśl Ustawy o powszechnym obowiązku obrony - żołnierzem rezerwy jest osoba, która złożyła przysięgę wojskową i została przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej.
Kontrakt może być zawarty wyłącznie z żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do jego zawarcia, a ponadto spełnia łącznie następujące warunki:
 • posiada orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • nie był przeznaczony do służby zastępczej;
 • nie był karany za przestępstwo umyślne;
 • posiada wykształcenie co najmniej gimnazjalne przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych lub co najmniej średnie przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów albo co najmniej wyższe przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów;
 • posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej;
 • zaliczył z oceną pozytywną sprawdzian z wychowania fizycznego zorganizowany przez dowódcę jednostki wojskowej;
                                                                                                                                                                                                                                                                                            Zawarcie kontraktu może być również uzależnione od posiadania przez żołnierza rezerwy orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o jego zdolności do pełnienia służby poza granicami kraju oraz poświadczenia bezpieczeństwa. Dowódca jednostki wojskowej lub wojskowy komendant uzupełnień, przed zawarciem kontraktu, możewystąpić z wnioskiem o wydanie przez odpowiednią służbę ochrony państwa poświadczenia bezpieczeństwa.          
                                                                                                                                                                         
Proces szkolenia żołnierzy NSR i kandydatów do służby w NSR jest realizowany głównie w czasie ćwiczeń wojskowych. Podstawową powinnością każdego żołnierza NSR jest realizacja rocznego programu szkolenia obejmująca udział w ćwiczeniach wojskowych rotacyjnych, których celem jest doskonalenie i podnoszenie indywidualnych kwalifikacji żołnierzy, zgrywanie pododdziałów oraz utrzymywanie ich w gotowości do użycia.
Na program ćwiczeń wojskowych żołnierzy NSR składają się zajęcia praktyczne oraz działania wynikające z przyjętych programów szkolenia, właściwych dla NSR.
Żołnierze rezerwy, za ich zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się,
np. na potrzeby zawarcia kontraktu w celu nadania przydziału kryzysowego, mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe albo długotrwałe.
Mogą też odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, jednak nie częściej niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego. Żołnierze NSR są ponadto zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych.

 Nadawanie przydziałów kryzysowych

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie
Koszarowa 1B
22-100 Chełm
tel. 261161291
fax. 261161513
wkuchelm@ron.mil.pl

  
 • BIP