Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Książeczka wojskowa

 

Książeczka wojskowa - jest wojskowym dokumentem osobistym stwierdzającym stosunek jej posiadacza do obowiązku służby wojskowej.

 W książeczce wojskowej wpisuje się:

 • dane osobowe jej posiadacza;
 • dane dotyczące organu wydającego książeczkę wojskową;
 • informacje dotyczące powszechnego obowiązku obrony i przebiegu czynnej służby wojskowej;
 • dokonuje się adnotacji o kwalifikacji wojskowej, przebiegu służby, ćwiczeniach i szkoleniach wojskowych, o nadanych stopniach wojskowych,
  o złożeniu przysięgi wojskowej, wydaniu karty mobilizacyjnej i o przydziale mobilizacyjnym.

       Książeczki wojskowe wydawane są osobom przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień, właściwego ze względu na miejsce zameldowania, stanowi ona dokument identyfikacyjny, którym osoba lub żołnierz rezerwy, posługuje się we wszelkich kontaktach urzędowych z władzami wojskowymi. Ponadto używana jest podczas obowiązkowych czynności urzędowych podejmowanych w stosunkach z osobami podlegających wojskowemu obowiązkowi meldunkowemu. Wpisów lub zamieszczenia danych w wojskowych dokumentach osobistych dokonują:

 wojskowy komendant uzupełnień- w zakresie powszechnego obowiązku obrony;

 • dowódca jednostki wojskowej lub wojskowy komendant uzupełnień - w zakresie przebiegu czynnej służby wojskowej;
 • wójt lub burmistrz (prezydent miasta) - w zakresie obowiązku meldunkowego.

     Zgodnie z polskim prawem zabronione jest przewożenie, przenoszenie i przesyłanie książeczki wojskowej poza granice kraju.
Osoba wyjeżdżająca za granicę na pobyt stały, po dopełnieniu wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązana jest zdać książeczkę wojskową właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień. Osoba wyjeżdżająca za granicę na pobyt czasowy pozostawia książeczkę wojskową w swoim mieszkaniu lub składa ją na przechowanie właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.

POSTĘPOWANIE W RAZIE UTRATY LUB ZNISZCZENIA KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ

 • W przypadku utraty lub zniszczenia książeczki wojskowej jej posiadacz jest zobowiązany, niezwłocznie osobiście zawiadomić wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące;
 • Wojskowy komendant uzupełnień w powyższych przypadkach wydaje osobie składającej zawiadomienie duplikat książeczki wojskowej;
 • Osoba, której wydano duplikat książeczki wojskowej, uiszcza opłatę skarbową. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy miejscowo ze względu na siedzibę organu wystawiającego książeczkę wojskową;
 • W razie odzyskania utraconej książeczki wojskowej, jej posiadacz jest obowiązany niezwłocznie przekazać ją właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.

 W celu uzyskania duplikatu książeczki wojskowej należy złożyć wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

 Z wnioskiem należy przedstawić:

 • dokument potwierdzający  tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy);
 • jedną fotografię bez nakrycia głowy (3x4 cm);
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 28 zł na rachunek Urzędu Miasta Chełm.

 

Bank PEKAO S.A. I O/CHEŁM
93 1240 2223 1111 0000 3576 9596
Odziały i punkty kasowe
Banku PEKAO S.A. I O/CHEŁM
przyjmują wpłaty bez prowizji
wpłata 28 zł

 WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o taki dokument, jeżeli: 

 • urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
 • osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

         W powyższych przypadkach, organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie
Koszarowa 1B
22-100 Chełm
tel. 261161291
fax. 261161513
wkuchelm@ron.mil.pl

  
 • BIP