Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Legia Akademicka

 

Legia Akademicka

Szczegóły projektu

 Ministerstwo Obrony Narodowej realizuje od 2017 roku program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”. Organizatorem części teoretycznej modułu podstawowego i podoficerskiego szkolenia, obejmującej m.in. przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej jest rektor uczelni, który złożył deklarację udziału jego uczelni w programie. Obecnie trwa IV edycja programu. W tym roku pojawi się dodatkowo moduł oficerski, który w całości razem z częścią teoretyczną zrealizuje Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

 Teoria i praktyka

 Program ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i opracowany został w Sztabie Generalnym WP. Teoria modułu podstawowego oraz podoficerskiego obejmuje zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie. Szeregowi oraz starsi szeregowi rezerwy aplikujący na sam moduł podoficerski nie muszą realizować zajęć teoretycznych. Kursanci modułu oficerskiego muszą po zakwalifikowaniu się zrealizować zajęcia e-learningowe.

 

Studenci realizujący moduł podstawowy oraz podoficerski po odbyciu i zaliczeniu części teoretycznej ochotniczo składają do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego dla ich miejsca zamieszkania wniosek o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych. Część praktyczna programu trwa trzy lub sześć tygodni, w zależności od udziału studenta w jednym lub obu modułach tego szkolenia, tj. w module podstawowym lub module podoficerskim. Realizowana jest ona podczas przerwy wakacyjnej na terenie jednostek wojskowych w warunkach skoszarowania. Moduł szkolenia podstawowego (3 tygodnie szkolenia) zakończony jest egzaminem i złożeniem przysięgi wojskowej – uzyskanie statusu szeregowego rezerwy. Moduł szkolenia podoficerskiego (3 tygodnie szkolenia) zakończony jest egzaminem i mianowaniem na stopień podoficera (kaprala) – uzyskanie statusu podoficera rezerwy.

Moduł oficerski, podobnie jak podstawowy i podoficerski, składa z części teoretycznej oraz praktycznej. W odróżnieniu jednak od dwóch dotychczasowych modułów kandydaci na oficerów zarówno teorię jak i praktykę odbędą w letnie wakacje studenckie. To łącznie 51 dni, z których 40 realizowanych będzie wyłącznie w Akademii Wojsk Lądowych. W ramach nauki studenci odbędą zajęcia wynikające ze Standardu Kształcenia Wojskowego opracowanego dla oficerów. Następne 11 dni szkolenia spędzą w wytypowanych jednostkach szkolnictwa wojskowego lub centrach szkolenia, gdzie szlifować będą wiedzę i umiejętności specjalistyczne w praktyce. Na ostatnie 3 dni wrócą do AWL, gdzie przystąpią do egzaminu. Po zdaniu z sukcesem egzaminu oficerskiego oraz dostarczeniu dyplomu magistra każdy ze szkolonych zostanie mianowany na stopień podporucznika rezerwy.

 

Dla kogo?

 Niezależnie od modułu oraz charakteru zajęć (teoria/praktyka) musisz:

 • posiadać obywatelstwo polskie;
 • posiadać status studenta studiów dziennych lub zaocznych z chwilą składania wniosku;
 • przejść pozytywnie kwalifikację wojskową (lub wyrazić gotowość, aby odbyć kwalifikację wojskową w trybie ochotniczym).
 Możesz realizować szkolenie w poszczególnych modułach, jeśli:
 • podstawowy - nie posiadasz przeszkolenia wojskowego i nie jesteś żołnierzem rezerwy. Część praktyczna poprzedzona jest częścią teoretyczną (ok. 30 godzin lekcyjnych, w czasie i trybie ustalonym przez uczelnię, na której złożysz wniosek). Z części teoretycznej zwolnieni są absolwenci Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Po ukończeniu części teoretycznej zakończonej egzaminem, możesz realizować trwającą 3 tygodnie część praktyczną szkolenia. Po złożeniu przysięgi wojskowej na koniec modułu, możesz podejść do modułu podoficerskiego w trakcie tej samej przerwy letniej;
 • podoficerski - kontynuujesz szkolenie po realizacji modułu podstawowego. Jeśli jesteś szeregowym bądź starszym szeregowym rezerwy, możesz zgłosić się na sam moduł podoficerskiego na część teoretyczną w uczelni i część praktyczną w jednostce wojskowej. Moduł kończy egzamin, a jego pozytywne zaliczenie dopuszcza do mianowania na pierwszy stopień podoficerski: kaprala;
 • oficerski - ukończyłeś moduł podoficerski w trzech poprzednich edycjach programu Legii Akademickiej. Mogą do niego zapisać się również osoby, które nie uczestniczyły dotychczas w programie, ale są podoficerami rezerwy oraz posiadają status studenta;

Jak aplikować?

 Jak zgłosić się do programu Legia Akademicka w paru krokach:

 MODUŁ PODSTAWOWY:

 sprawdź, czy Twoja uczelnia przystąpiła do programu Legia Akademicka. Jeśli nie, możesz złożyć wniosek na dowolnej uczelni, która przystąpiła do programu;

 • porozmawiaj z koordynatorem Legii Akademickiej na temat realizacji programu
 • złóż wniosek o przyjęcie na zajęcia
 • czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania do programu przez koordynatora na uczelni.
 MODUŁ PODOFICERKI:

 jeśli realizujesz go zaraz po module podstawowym, nie musisz składać nowego wniosku;

 • jako szeregowy bądź starszy szeregowy rezerwy skontaktuj się z koordynatorem Legii Akademickiej na wybranej uczelni;
 • złóż wniosek o przyjęcie na zajęcia;
 • czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania do programu przez koordynatora na uczelni.

 MODUŁ OFICERSKI

 • uzupełnij wniosek o przyjęcie na zajęcia;
 • do wniosku załącz oświadczenie RODO i dokumenty potwierdzające dodatkowe kompetencje;
 • zobacz, na co będzie zwracała uwagę komisja podczas oceny wniosków, zapoznaj się z ankietą kwalifikacyjną
 • dokumenty wyślij pocztą tradycyjną na adres: Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej", ul. Dymińska 13, 00-909 Warszawa, z dopiskiem: WNIOSEK-LEGIA AKADEMICKA
 • po analizie wniosków komisja kwalifikacyjna zaprosi 70 osób z najwyższą liczbą punktów do drugiego etapu rekrutacji, który wyłoni ostateczne grono 50 osób zakwalifikowanych do modułu oficerskiego.

 Pełną informację znajdziesz też w Decyzji nr 164/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 190).

 

Zapoznaj się też z programami szkolenia:


Dodatkowe informacje uzyskasz w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Chełmie

Kontakt: tel. 261 161 347
wkuchelm.rekrutacja@ron.mil.pl

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie
Koszarowa 1B
22-100 Chełm
tel. 261161291
fax. 261161513
wkuchelm@ron.mil.pl

  
 • BIP