Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Mianowanie na stopnie wojskowe

 MIANOWANIE NA STOPNIE WOJSKOWE ŻOŁNIERZY REZERWY 

            Stopień wojskowy szeregowego otrzymują bez szczególnego nadania osoby, powołane po raz pierwszy do czynnej służby wojskowej z dniem stawienia się do tej służby. Nadanie wyższego stopnia wojskowego następuje w drodze mianowania. Na stopień starszego szeregowego rezerwy można mianować szeregowego, który:

 • posiada co najmniej wykształcenie gimnazjalne i przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje (uprawnienia) przydatne dla Sił Zbrojnych;
 •  
  w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych osiągał bardzo dobre wyniki w szkoleniu i wykonywaniu zadań służbowych oraz dyscyplinie wojskowej.

      Na pierwszy stopień wojskowy w korpusie podoficerów rezerwy może być mianowany żołnierz, który posiada wykształcenie co najmniej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej i zdał egzamin na podoficera, jeżeli odbywał lub pełnił czynną służbę wojskową lub odbywał zajęcia wojskowe. Na pierwszy stopień wojskowy w korpusie podoficerów mianuje się szeregowego i starszego szeregowego z dniem złożenia egzaminu na podoficera.

      Na kolejny wyższy stopień wojskowy w korpusie podoficerów rezerwy może być mianowany podoficer: 

 w uznaniu zasług z tytułu udziału w misjach i operacjach poza granicami państwa;

 • w uznaniu zasług za wykonywanie prac lub zadań na rzecz obronno-ści państwa, jeżeli:
    a)
  działa lub działał w organizacjach pozarządowych, wykonujących działania o charakterze obronnym, edukacyjno- wychowawczym lub w zkresie bezpieczeństwa publicznego;
    b) jest zatrudniony lub był zatrudniony w organach władzy publicznej albo w podmiotach posiadających osobowość prawną;
    c) posiada nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny lub przydział organizacyjno - mobilizacyjny; 
 • posiada nadany przydział mobilizacyjny albo przewiduje się nadanie mu takiego przydziału i w posiadanym stopniu wojskowym odbył łącznie ćwiczenia wojskowe w wymiarze co najmniej siedmiu dni; 
 • w przypadkach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych w korpusie osobowym medycznym, jeżeli od poprzedniego mianowania upłynęły co najmniej trzy lata, do stopnia nie wyższego niż stopień etatowy zajmowanego stanowiska służbowego.

      Na pierwszy stopień wojskowy w korpusie oficerów rezerwy może być mianowany żołnierz, który posiada wykształcenie wyższe i zdał egzamin na oficera oraz posiada: 

 1. stopień wojskowy szeregowego lub podoficera, w uznaniu zasług z tytułu udziału w walkach o niepodległość państwa polskiego, 
 2. stopień wojskowy szeregowego lub podoficera, w uznaniu szczególnych zasług z tytułu działalności na rzecz suwerennej i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej, 
 3. wykształcenie wyższe, odbył kurs oficerski i zdał egzamin na oficera albo łącznie zajęcia wojskowe i trwające co najmniej pięć dni ćwiczenia wojskowe.

 Na kolejny wyższy stopień wojskowy w korpusie oficerów rezerwy może być mianowany oficer: 

 1. w uznaniu zasług z tytułu udziału w walkach o niepodległość państwa polskiego;
 2. w uznaniu szczególnych zasług z tytułu działalności na rzecz suwerennej i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej; 
 3. w uznaniu zasług z tytułu udziału w misjach i operacjach poza granicami państwa;
 4. w uznaniu zasług za wykonywanie prac lub zadań na rzecz obronności państwa, jeżeli:
    a)  działa lub działał w organizacjach pozarządowych, wykonujących działania o charakterze obronnym, edukacyjno -wychowawczym lub w zakresie bezpieczeństwa publicznego;
    b)  jest zatrudniony lub był zatrudniony w organach władzy publicznej albo w podmiotach posiadających osobowość prawną;
    c)  posiada nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny lub przydział organizacyjno -mobilizacyjny; 
 5. jeżeli posiada nadany przydział mobilizacyjny albo przewiduje się nadanie mu takiego przydziału i w posiadanym stopniu wojskowym pełnił okresową służbę wojskową lub odbył ćwiczenia wojskowe w łącznym wymiarze co najmniej piętnastu dni;
 6. w przypadkach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych, w korpusach osobowych: lotnictwa, Marynarki Wojennej, sprawiedliwości i obsługi prawnej, medycznej lub duszpasterstwa, jeżeli od poprzedniego mianowania upłynęły co najmniej trzy lata, do stopnia nie wyższego niż stopień etatowy zajmowanego stanowiska służbowego.

  MIANOWANIE OSÓB NIEPODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

       Osoba, która z racji ukończonego wieku lub stanu zdrowia nie podlega obowiązkowi czynnej służby wojskowej, może być mianowana na pierwszy stopień wojskowy w korpusie oficerów i podoficerów oraz na kolejny wyższy stopień wojskowy:

       Ponadto na pierwszy stopień wojskowy w korpusie oficerów oraz na kolejne wyższe stopnie wojskowe można mianować w uznaniu zasług z tytułu udziału w walkach o niepodległość państwa polskiego i w uznaniu szczególnych zasług z tytułu działalności na rzecz suwerennej i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej - w stosunku do osób posiadających stopnie wojskowe szeregowych lub podoficerów - na pierwszy stopień oficerski (podporucznika) oraz w stosunku do osób posiadających stopnie oficerskie - na wyższe stopnie oficerskie.

       Wnioski na mianowanie osób niepodlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej władze naczelne stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, organy władzy publicznej oraz podmioty posiadajace osobowość prawną lub wojskowy komendant uzupełnień (ale tylko jeśli osoba do mianowania nie jest zatrudniona lub zrzeszona w w/w podmiotach) przesyłają bezpośrednio do Dyrektora Departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr.

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie
Koszarowa 1B
22-100 Chełm
tel. 261161291
fax. 261161513
wkuchelm@ron.mil.pl

  
 • BIP