Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Odszkodowania

SZEF WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W LUBLINIE JEST WŁAŚCIWYM ORGANEM DO PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ODSZKODOWAŃ

z tytułu:
wypadków pozostającymi w związku ze służba wojskową (w tym śmiertelnych),

  • schorzeń powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej,
  • szkód poniesionych w związku z wypadkiem wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów osobistego użytku, służących do wykonywania zawodu, z wyjątkiem pojazdów samochodowych i wartości pieniężnych,

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia prawa do odszkodowania z urzędu lub na wniosek żołnierza, a w razie śmierci żołnierza - także na wniosek członka jego rodziny uprawnionego do jednorazowego odszkodowania. Właściwość szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego ustala się według miejsca stacjonowania jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę.

adres:

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie
ul. Spadochroniarzy 5
20-043 Lublin
 

informacja telefoniczna w sprawie odszkodowań i postępowań udzielana jest pod nr telefonu:

tel. 261-183-330

 Wysokość oraz rodzaj uszczerbku na zdrowiu w orzeczeniu do celów odszkodowawczych dla województw lubelskiego i podkarpackiego ustala:

 

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Lublinie
20-043 Lublin, Aleje Racławickie 44
tel. 261-183-291

  Od dnia 1.04.2016 r. wysokość wypłacanego jednorazowego odszkodowania za 1% uszczerbku na zdrowiu wynosi 780,00 zł. Wysokość odszkodowania za 1% uszczerbku na zdrowiu stanowi 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej które w 2015 r., wyniosło 3.899,78 zł. i ogłoszone zostało w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 r. Odszkodowanie jest przyznawane w drodze decyzji Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie. Od decyzji Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie przysługuje odwołanie do właściwego sądu rejonowego - wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (nie zameldowania) poszkodowanego.

 USTAWY ROZPORZĄDZENIA


            ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących
                   w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową


            rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2003 r. w sprawie
                   postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku

                   z pełnieniem czynnej służby wojskowej.


            rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazów
                   chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia

                   odszkodowawcze.


               rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia
                    stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek

                    wypadku lub choroby.


              Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie
                     przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 r.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie
Koszarowa 1B
22-100 Chełm
tel. 261161291
fax. 261161513
wkuchelm@ron.mil.pl

    
  • BIP