Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ogólne informacje

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, która zgodnie z założeniami pełni funkcję ośrodka, w którym weterani działań poza granicami państwa oraz rodziny żołnierzy i pracowników wojska poległych podczas tych działań, uzyskują pomoc, radę oraz korzystają z konsultacji, w szczególności prawnych i psychologicznych, w zakresie możliwości rozwiązania nurtujących ich problemów.

https://www.wojsko-polskie.pl/weterani

 

 

 W WOJSKOWEJ KOMENDZIE UZUPEŁNIEŃ W CHEŁMIE FUNKCJONUJE

SYSTEM POMOCY WETERANOM, POSZKODOWANYM ŻOŁNIERZOM, PRACOWNIKOM WOJSKA, ICH RODZINOM, RODZINOM ZMARŁYCH ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW WOJSKA.

W CELU REALIZACJI BEZPOŚREDNIEJ POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ W CHEŁMIE WYZNACZYŁ:

OPIEKUNA INDYWIDUALNEGO:

PANI AGNIESZKA TROJANOWSKA
tel. 261-161-351

kpt. Jarosław KOPEĆ
tel. 261-161-346

KOORDYNATOR REGIONALNY
wyznaczony przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie:

PANI IRENA SZMYTKO
tel. 261-183-331
ul. Spadochroniarzy 5
20-043 LUBLIN

Zasadniczym zadaniem opiekuna jest: realizacja bezpośredniej pomocy poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska oraz członkom rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników wojska w zakresie wynikającym z przepisów ustawy i rozporządzeń.

 

WETERANI DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA

Weteranem działań poza granicami państwa, zwanym dalej "weteranem", może być osoba, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach:

1) misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu i Służby Ochrony Państwa lub zapewniania bezpieczeństwa państwa:
     a) nieprzerwanie przez okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni albo
     b) łącznie przez okres nie krótszy niż 90 dni;
2) grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni.
Weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa, zwanym dalej "weteranem poszkodowanym", może być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.
Podstawą nadania statusu weterana oraz weterana poszkodowanego jest wniosek zainteresowanego kierowany do ministra Obrony Narodowej.

Wykaz Dokumentów będących podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana i weterana poszkodowanego normuje Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa. (Dz.U.2020.2055 t.j. z dnia 2020.11.20)

UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE WETERANOM I WETERANOM POSZKODOWANYM:

 • uzyskanie bezpłatnej pomocy psychologicznej (którą objęci będą również jego bliscy),
 • korzystanie (stałe lub czasowe) z Domu Weterana,
 • pomoc w finansowaniu nauki i uprawnienia socjalne,
 • dodatkowy urlop wypoczynkowy (5 dni) dla weteranów i weteranów poszkodowanych będących w stosunku pracy.

USTAWY ROZPORZĄDZENIA

 1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.
 2. Decyzja Nr 463/MON z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu pomocy poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska oraz członkom rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników wojska.
 3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie określenia wzoru, trybu przyznawania, wręczenia i noszenia wojskowej odznaki ,,Za Rany i Kontuzje”.
 4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranom-żołnierzom lub weteranom poszkodowanym-żołnierzom oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi.
 5. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2020r. w sprawie sposobu dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana.
 6. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi pomocy finansowej na naukę.
 7. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2012r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania wyjściowego weteranów poszkodowanych-żołnierzy.
 8. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika.
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie
Koszarowa 1B
22-100 Chełm
tel. 261161291
fax. 261161513
wkuchelm@ron.mil.pl

  
 • BIP