Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Okresowa Służba Wojskowa

Okresowa służba wojskowa to rodzaj czynnej służby wojskowej dla żołnierzy rezerwy, pełnionej w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa.

 Okresową służbę wojskową pełni się w jednostkach wojskowych. W ramach okresowej służby wojskowej żołnierz rezerwy może być wyznaczony lub skierowany do pełnienia tej służby poza granicami państwa.

 Do okresowej służby wojskowej mogą być powołani żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe oraz żołnierze rezerwy nieposiadający przydziałów kryzysowych, którzy złożą do wojskowego komendanta uzupełnień wniosek o powołanie do tej służby wraz z kwestionariuszem osobowym kandydata do pełnienia okresowej służby wojskowej.

 CZAS TRWANIA

Czas trwania okresowej służby wojskowej w okresie posiadania przez żołnierza rezerwy przydziału kryzysowego nie może przekraczać łącznie dwudziestu czterech miesięcy.

Czas trwania okresowej służby wojskowej może zostać wydłużony przez dowódcę jednostki wojskowej za zgodą żołnierza rezerwy nie dłużej niż do czterdziestu ośmiu miesięcy.

 


 

WYNAGRODZENIA

 Żołnierzom rezerwy pełniącym okresową służbę wojskową przysługują, odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego, uprawnienia żołnierzy pełniących kontraktową zawodową służbę wojskową, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

 Minister Obrony Narodowej określił, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób pełnienia okresowej służby wojskowej:

 

  • przyjmowania żołnierzy rezerwy do okresowej służby wojskowej, zapewniając sprawne przyjęcie osób powołanych do odbycia tej służby;

  • wyznaczania na stanowiska służbowe, zmiany stanowisk służbowych i zwalniania żołnierzy ze stanowisk służbowych, przenoszenia do innych jednostek wojskowych, delegowania i podróży służbowych, w tym wyznaczania i kierowania do pełnienia służby poza granicami państwa, uwzględniając cel dokonywania tych czynności;

  • opiniowania służbowego, z uwzględnieniem prawa żołnierzy do składania zażaleń w tych sprawach.

 Szczegółowe informacje na temat służby okresowej można uzyskać w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie lub telefonicznie 261 161 356

  


 Pobierz

 

  Wniosek o powołanie do odbycia okresowej służby wojskowej

 

  Kwestionariusz osobowy kandydata do pełnienia okresowej służby wojskowej

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie
Koszarowa 1B
22-100 Chełm
tel. 261161291
fax. 261161513
wkuchelm@ron.mil.pl

    
  • BIP