Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
RODO

Informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowy Komendant Uzupełnień w Chełmie z siedzibą:
  ul. Koszarowa 1b
  22-100 Chełm tel. 261 161 393
  adres e-mail: wkuchelm@ron.mil.pl, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 • Inspektorem danych osobowych u Administratora jest kpt. Wojciech Szewczuk, z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres:
  wo.szewczuk@ron.mil.pl telefonicznie: 261 161 615 lub listownie na adres:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie
  ul. Koszarowa 1b
  22-100 Chełm
  z dopiskiem „lnspektor Danych Osobowych";
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, o którym mowa w art 6 ust. 1 lit c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie, zwanym dalej RODO), ciążącego na Administratorze — realizacja zadań ustawowych — w związku z obowiązującymi przepisami prawa;
 • Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku ich niepodania niemożliwe byłoby zrealizowanie zadań ustawowych wobec Pani/Pana;
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 • Posiada PanilPan prawo do:
  W związku z tym, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu;
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania ich sprostowania,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO,
  • usunięcia swoich danych w przypadku, gdyby były one przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00—193 Warszawa;
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie
Koszarowa 1B
22-100 Chełm
tel. 261161291
fax. 261161513
wkuchelm@ron.mil.pl

  
 • BIP