Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Sprawozdanie PM-1

Na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jednolity Dz. U z 2018 r., poz. 997) obowiązkiem wszystkich posiadaczy jest sporządzić i przesłać w ustalonym terminie do właściwej terytorialnie Wojskowej Komendy Uzupełnień sprawozdania rocznego PM-1 o posiadanych środkach transportowych i maszynach.

W sprawozdaniu PM-1 należy ująć wszystkie pojazdy samochodowe, naczepy, przyczepy, maszyny do robót ziemnych, budowlanych, drogowych i przeładunkowych (za wyjątkiem maszyn rolniczych) oraz inne maszyny samobieżne, przenośne i przewoźne, będące własnością posiadacza oraz środki w leasingu.

 

Sprawozdanie PM-1 jest obowiązkowe. Odmowa jego wykonania, podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub nie dotrzymanie oznaczonego terminu wykonania sprawozdania może skutkować konsekwencjami karnymi w myśl ustawy z dnia 29.06.1995 r. o statystyce publicznej (tekst jednolity Dz. U z 2018 r., poz. 997).

 

Podczas wypełniania poszczególnych kolumn druku sprawozdania PM-1 należy korzystać z danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego lub książki maszyny. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe wpisanie identyfikatora ITS. Identyfikator należy określić zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 1088 z późn. zm.).

 

Szczegółowe informacje na temat wypełnianiu formularza sprawozdania PM-1 można uzyskać telefonicznie w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Chełmie
(tel. 261 161 351)
.


 
Do pobrania
 
 
    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie
Koszarowa 1B
22-100 Chełm
tel. 261161291
fax. 261161513
wkuchelm@ron.mil.pl

    
  • BIP