Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Służba Przygotowawcza

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONYNARODOWEJ
z dnia 7 stycznia 2021 r.
w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 stycznia 2021 r.


 

NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W 2021 ROKU!

Podstawa: Rozkaz Nr 729 Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających realizację służby przygotowawczej w 2021 roku.


Informujemy, że rozpoczęto proces przyjmowania dokumentów
do służby przygotowawczej w 2021 roku.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby przygotowawczej prosimy
o rejestrację na >>>Portalu Rekrutacyjnym<<< lub kontakt telefoniczny bądź osobiste przybycie do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie.

Kontakt telefoniczny do osób funkcyjnych
WKU w Chełmie:
Szef Wydziału Rekrutacji: 261 161 391
Inspektor Wydziału Rekrutacji : 261 161 356

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA W 2021 ROKU

.


 

Szczegółowe informacje udzielane są w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Chełmie
ul. Koszarowa 1B 22-100 Chełm
tel. 261 161 356

Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej

 

CO ZROBIĆ ABY ZOSTAĆ ŻOŁNIERZEM WOJSKA POLSKIEGO?

Jeżeli chcesz być powołany do służby przygotowawczej musisz spełnić następujące warunki:

 • obywatelstwo polskie
 • wiek co najmniej osiemnaście lat,
 • niekarany za przestępstwa umyślne,
 • odpowiednia zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • odpowiednie wykształcenie.

Powinieneś mieć następujące wykształcenie:

 • co najmniej wyższe - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów,
 • co najmniej średnie - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów,
 • co najmniej gimnazjalne albo podstawowe po ukończeni ośmioletniej szkoły podstawowej - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.
 

CO ZYSKASZ?

Podczas pełnienia służby przygotowawczej przysługują ci następujące świadczenia pieniężne i należności finansowe:

 • miesięczne wynagrodzenie,
 • zwrot kosztów przejazdu do miejsca pełnienia służby przygotowawczej,
 • bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz wyposażenie,
 • nagrody i zapomogi,
 • należności za podróże służbowe,
 • zasiłek z tytułu posiadania na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
 • zasiłek alimentacyjny,
 • odprawa po ukończeniu służby przygotowawczej,
 • zwrot kosztu przejazdu do miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące,
 • Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
 

JAKIE SĄ ZASADY SZKOLENIA?

Szkolenie służby przygotowawczej będziesz odbywał:

 • w uczelniach wojskowych - w przypadku korpusu oficerów,
 • w szkołach podoficerskich - w przypadku korpusu podoficerów,
 • w ośrodkach szkolenia i w jednostkach wojskowych - w przypadku korpusu szeregowych.
 

Po rozpoczęciu służby przygotowawczej otrzymasz tytuł:

 • podchorążego - jeżeli będziesz się kształcił na oficera
 • kadeta - jeżeli będziesz się kształcił na podoficera
 • elewa - jeżeli będziesz się kształcił na szeregowego

Jeśli zdasz egzamin na koniec odbywania służby przygotowawczej otrzymasz stopień:

 • kapral - jeżeli byłeś kształcony na potrzeby korpusu oficerskiego,
 • starszy szeregowy - jeżeli byłeś kształcony na potrzeby korpusu podoficerskiego,
 • szeregowy - jeżeli byłeś kształcony na potrzeby korpusu szeregowych.
 

CZY ZA SŁUŻBĘ NALEŻY SIĘ WYNAGRODZENIE?

Podczas pełnienia służby przygotowawczej otrzymasz uposażenie:

 • w wysokości 2466 zł w korpusie oficerów,
 • w wysokości 1644 zł w korpusie podoficerów,
 • w wysokości 1233 zł w korpusie szeregowych.
  dodatkowo po zakończeniu pełnego cyklu szkolenia wypłacana jest nagroda 2600 zł

ILE CZASU BĘDZIE TRWAĆ SZKOLENIE?

Czas twojego szkolenia będzie wynosił:

 • do sześciu miesięcy - dla żołnierza kształcącego się na oficera,
 • do pięciu miesięcy - dla żołnierza kształcącego się na podoficera,
 • do trzydziestu dni - dla żołnierza kształcącego się na szeregowego.

 

JAK MOŻNA ZOSTAĆ POWOŁANYM DO SŁUŻBY?

Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej składasz do Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień wraz z następującymi dokumentami:

 • odpis, uwierzytelnioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię świadectwa (dyplomu) potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 • odpis, uwierzytelnioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji.
 

Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej

Szczegółowe informacje udzielane są w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Chełmie
ul. Koszarowa 1B 22-100 Chełm
tel. 261 161 356

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie
Koszarowa 1B
22-100 Chełm
tel. 261161291
fax. 261161513
wkuchelm@ron.mil.pl

  
 • BIP