Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Vademecum

VADEMECUM

 Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 860 z późn. zm.)  „żołnierzem zawodowym może być osoba posiadająca
obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi
wątpliwości, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia
zawodowej służby wojskowej”. Żołnierze zawodowi stanowią kadrę zawodową Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej i tworzą trzy korpusy: korpus oficerów zawodowych, korpus podoficerów zawodowych, korpus
szeregowych zawodowych. Korpusy osobowe dzielą się na grupy osobowe, w których występuje podział na
specjalności wojskowe. Przyjęcie do służby wojskowej następuje w drodze powołania, na podstawie
dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia. Żołnierzem zawodowym może być zarówno kobieta jak
i mężczyzna Powołanie do zawodowej służby wojskowej może nastąpić, jeżeli przemawiają
za tym potrzeby Sił Zbrojnych.

 Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje:

1. Do służby kontraktowej – na czas określony w kontrakcie.

Powołanie żołnierza do służby kontraktowej może nastąpić jednorazowo na okres od dwóch do sześciu lat.
Pierwszy kontrakt na pełnienie służby kontraktowej zawiera się na okres dwóch lat.

 Do służby kontraktowej można powołać:

 • w korpusie oficerów zawodowych - oficera rezerwy, który posiada tytuł zawodowy magistra lub
  równorzędny oraz stopień wojskowy równy lub bezpośredni niższy od stopnia etatowego stanowiska
  służbowego na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma
  stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego,
  do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej;
 • w korpusie podoficerów zawodowych - podoficera rezerwy, który posiada wykształcenie średnie
  oraz stopień wojskowyrówny lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego,
  do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej;
 • w korpusie szeregowych zawodowych - żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz posiada co najmniej  wykształcenie gimnazjalne albo wykształcenie podstawowe (ukończone osiem klas szkoły podstawowej) i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym w jakim ma pełnić zawodową służbę wojskową, oraz stopień wojskowy szeregowego (marynarza) lub starszego szeregowego (starszego marynarza).

2. Do służby stałej– powołuje się na czas nieokreślony.

Do służby stałej można powołać:

a)  w korpusie oficerów zawodowych:

 • oficera służby kontraktowej, który posiada tytuł zawodowy magistralub równorzędny, stopień
  wojskowy równy lub bezpośrednio niższyod stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma
  być wyznaczony, a w przypadku gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi
  posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma
  być zaszeregowanypo powołaniu do służby stałej oraz posiada co najmniej dobrą ogólną ocenę
  w ostatniej opinii służbowej;
 • oficera rezerwy, który posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, stopień wojskowy
  równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być
  wyznaczony, a w przypadku
  gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi
  posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być
  zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej. Pełnił, przed zwolnieniem ze służby
  i przeniesieniem do rezerwy, stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową. Żołnierza służby
  kandydackiej, posiadającego tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, mianowanego na stopień
  wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki), po ukończeniu szkolenia w uczelni wojskowej;

b)  w korpusie podoficerów zawodowych:

 • podoficera służby kontraktowej, który posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy
  od stopnia wojskowego stanowiska etatowego,
  do którego ma być zaszeregowany po powołaniu
  do służby stałej, oraz co najmniej dobrą ocenę w ostatniej opinii służbowej;
 • podoficera rezerwy, który posiada wykształcenie średnie, posiada stopień wojskowy równy
  lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być
  zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej. Pełnił, przed zwolnieniem ze służby

  i przeniesieniem do rezerwy, stałą lub kontraktową zawodowa służbę wojskową. Żołnierza służby
  kandydackiej posiadającego wykształcenie średnie mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata),
  po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej.

PROCEDURY POWOŁANIA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 1. Żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 roku
  o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 860 z późn. zm.) – Cyt.
  „Osoba posiadającą stopień policyjny, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży
  Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
  Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa”,

  zainteresowani pełnieniem zawodowej służby wojskowej zgłaszają się do wojskowego komendanta
  uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad
  3 miesiące, który ustala, czy żołnierz rezerwy lub osoba, spełniają warunki do powołania do służby
  w danym korpusie kadry zawodowej, a następnie umożliwia zainteresowanym zapoznanie się
  z przepisami normującymi przebieg zawodowej służby wojskowej.

 2. Wojskowy komendant uzupełnień dokonuje analizy wolnych stanowisk służbowych w jednostkach
  wojskowych stacjonujących na obszarze pozostającym w jego właściwości miejscowej pod względem
  możliwości powołania żołnierza rezerwy lub osoby, do zawodowej służby wojskowej.
 3. Gdy nie ma wolnych stanowisk służbowych lub gdy żołnierz rezerwy lub osoba, wyrażą wolę pełnienia
  służby w innych jednostkach wojskowych, wojskowy komendant uzupełnień podejmuje działania
  zmierzające do powołania
  ich na stanowisko służbowe w określonej jednostce wojskowej, zgodne
  z ich kwalifikacjami.
 4. Po wyrażeniu przez żołnierza rezerwy lub osobę, woli pełnienia zawodowej służby wojskowej na
  określonym stanowisku służbowym wojskowy komendant uzupełnień ustala z zainteresowanymi
  oraz z organem właściwym do wyznaczenia na stanowisko służbowe termin i miejsce przeprowadzenia
  rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu ze sprawności fizycznej.
 5. Po przeprowadzeniu rozmowy organ właściwy do wyznaczania na stanowisko służbowe występuje
  do dyrektora departamentu kadr Ministra Obrony Narodowej
  o wyrażenie zgody na wydanie zaświadczenia
  o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej.
 6. Dyrektor departamentu MON właściwego do spraw kadr wydaje zgodęvna podstawie określonych
  na dany rok kalendarzowy limitów powołań do zawodowej służby wojskowej.
 7. Po wyrażeniu zgody przez dyrektora departamentu kadr MON właściwego do spraw kadr organ właściwy
  do wyznaczania na stanowisko służbowe wydaje żołnierzowi rezerwy lub osobie, zaświadczenie
  o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe.
 8. Po uzyskaniu zaświadczenia żołnierz rezerwy lub osoba, składają w kancelarii wojskowej komendy
  uzupełnień pisemny wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej.
 9. Wojskowy komendant uzupełnień po analizie złożonych dokumentów przez żołnierza rezerwy lub osobę,
  kieruje do rejonowej wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej do zawodowej
  służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia
  psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
 10. Po spełnieniu wszystkich wymogów oraz pozytywnym rozpatrzeniu wniosku żołnierza rezerwy lub osoby,
  o powołanie do zawodowej służby wojskowej i podpisaniu kontraktu, wojskowy komendant uzupełnień
  doręcza żołnierzowi rezerwy lub osobie, skierowanie do jednostki wojskowej, w której zostali
  oni wyznaczeni na stanowisko służbowe.

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 11 września 2003 r., o służbie żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 860,
  z późn.zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010 r., w sprawie powoływania
  do zawodowej służby wojskowej (Dz. U. 2015.1299 j.t.).

Szczegółowe informacje na temat służby zawodowej można uzyskać w siedzibie
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie ul. Koszarowa 1B
lub telefonicznie 261 – 161 – 352
.

 


 

NORMY SPRAWDZIANU KWALIFIKACYJNEGO SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
DLA KANDYDATÓW NA STANOWISKA W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

Sprawdzian WF

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie
Koszarowa 1B
22-100 Chełm
tel. 261161291
fax. 261161513
wkuchelm@ron.mil.pl

  
 • BIP