Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wojskowy obowiązek meldunkowy

       Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej są obowiązane do spełniania wojskowego obowiązku meldunkowego, polegającego na zgłaszaniu wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) albo właściwym organom wojskowym zmian miejsca pobytu (zamieszkania), imienia, nazwiska, wykształcenia i zawodu, a także faktu wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż trzy miesiące oraz powrotu z tego wyjazdu.

Wojskowemu obowiązkowi meldunkowemu podlegają:

 • mężczyźni - którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadający stopień wojskowy oficera lub podoficera - sześćdziesiąt lat życia;
 • kobiety - które podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, poczynając od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą dziewiętnaście lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadające stopień wojskowy oficera lub podoficera - sześćdziesiąt lat życia;
 • osoby - które w trybie ochotniczym zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej, począwszy od dnia stawienia się do tej kwalifikacji do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadające stopień wojskowy oficera lub podoficera - sześćdziesiąt lat życia.

 Wojskowy obowiązek meldunkowy obejmuje:

  • zameldowanie się w miejscu pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;
 • zgłoszenie przedłużenia pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;
 • zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż trzy miesiące i powrotu z tego wyjazdu;
 • wymeldowanie się z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;
 • zgłoszenie zmiany imienia lub nazwiska;
 • zgłoszenie podwyższenia lub zdobycia dodatkowego wykształcenia;
 • zgłoszenie uzyskania kwalifikacji zawodowych lub zawodu innych niż uzyskane wraz z wykształceniem, o którym mowa w pkt 5, oraz utraty prawa do wykonywania zawodu.

 

PAMIĘTAJ!!!

 

WYJEŻDŻAJĄC ZA GRANICĘ NIE ZAPOMNIJ O OBOWIĄZKU MELDUNKOWYM  – ZGŁOŚ W WYDZIALE MELDUNKOWYM WYJAZD ZA GRANICĘ I POWRÓT gdyż każda osoba wyjeżdżającą za granicę na okres dłuższy niż 6 miesiące jest zobowiązana , do zgłoszenia tego wyjazdu, a także powrotu z tego wyjazdu właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego organowi gminy (wydział meldunkowy). Zgłoszenie wyjazdu powinno nastąpić najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, natomiast zgłoszenie powrotu najpóźniej przed upływem czwartej doby od dnia faktycznego powrotu.

 

Osoby objęte wojskowym obowiązkiem meldunkowym zgłaszają:

 

 • Wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) łącznie ze spełnieniem obowiązku meldunkowego wynikającego z przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, następujące dane o:
    -  zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;
    -  zgłoszeniu przedłużenia pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;
  -  zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż trzy miesiące i powrotu z tego wyjazdu
    -  wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;
 • Wojskowemu komendantowi uzupełnień właściwemu ze względu na miejsce ich pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, w terminie 30 dni od dnia powstania zmian, przedstawiając do wglądu dokument stwierdzający te zmianydane o:
    -  zmianie imienia lub nazwiska;
    -  podwyższeniu lub zdobyciu dodatkowego wykształcenia;
    -  uzyskaniu kwalifikacji zawodowych lub zawodu innych niż uzyskane wraz z wykształceniem;

Powiadamianie Wojskowego Komendanta Uzupełnień

       Żołnierze rezerwy, którym nadano przydział mobilizacyjny, oraz osoby, którym nadano pracowniczy przydział mobilizacyjny, a także osoby, którym wydano karty powołania mają obowiązek  powiadamiania Wojskowego Komendanta Uzupełnień o:

 1. zmianie miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące -osobiście; 
 2. wyjeździe za granicę z zamiarem pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące i powrocie z tego pobytu- osobiście;
 3. adresie korespondencyjnym, w przypadku wyjazdu z miejsca pobytu stałego na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej-osobiście lub przesyłką poleconą.

Powiadomienia dokonuje się nie później niż:

 1. w dniu zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące;
 2. w dniu wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;
 3. w dniu wyjazdu za granicę; 
 4. w ciągu 4 dni od dnia powrotu z pobytu za granicą.

Wojskowy obowiązek meldunkowy zakładu pracy.

        Pracodawcy są obowiązani zawiadomić, nie później niż przed upływem 14 dni, wojskowych komendantów uzupełnień, właściwych ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące pracownika, o jego zatrudnieniu i zwolnieniu oraz o kwalifikacjach i zajmowanym stanowisku.

Obowiązek zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień przez pracodawców dotyczy pracowników, którzy posiadają nadany:

 1. przydział mobilizacyjny;
 2. pracowniczy przydział mobilizacyjny lub przydział organizacyjno - mobilizacyjny; 
 3. zostali przeznaczeni do wykonania świadczenia na rzecz obrony, których świadczeniobiorcą są Siły Zbrojne RP; 
 4. są osobami które dotychczas nie stawiły do kwalifikacji, jeżeli w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej dwadzieścia lat życia.
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie
Koszarowa 1B
22-100 Chełm
tel. 261161291
fax. 261161513
wkuchelm@ron.mil.pl

  
 • BIP