Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zwrot kosztów przejazdu

PROCEDURY ZWROTU OSOBOM WEZWANYM KOSZTÓW ZWIĄZANYCH
Z OSOBISTYM STAWIENNICTWEM W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY


Osobom wezwanym przez właściwy organ do osobistego stawienia się w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony zgodnie z art. 52 ust. 3 ustawy z 21 listopada 1976r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 372) przysługuje na ich żądanie:

    I. Zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i  powrotu do miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.
Zwrot kosztów podróży przysługuje za przejazd środkami transportu publicznego (autobusem lub pociągiem w kl.2) w wysokości faktycznie poniesionych wydatków udokumentowanych biletami, które należy załączyć do złożonego oświadczenia(licząc w obie strony).
W przypadku gdy osoba wezwana przyjechała do WKU pojazdem prywatnym koszt stanowi dwukrotność iloczynu przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr (podróż tam i z powrotem). Ilość przejechanych kilometrów ustala się na podstawie oświadczenia wezwanego, co wezwany poświadcza własnoręcznym podpisem. Dopuszcza się weryfikowanie oświadczenia wezwanego o ilość przejechanych kilometrów korzystając ze strony internetowej www.maps.google.pl.
W 2021r. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Chełmie ustalił jednakową stawkę za jeden kilometr przebiegu.

- dla samochód o wszystkich pojemnościach skokowych silika - 0,45zł.
- dla motocykli - 0,20zł.

Zwrot kosztów za przejazd pojazdem prywatnym przysługuje w przypadku przedstawienia do wglądu osobie obsługującej dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym osoba wezwana odbyła podróż.Zwrot kosztów dojazdu i refundację w formie zryczałtowanej rekompensaty zarobków utraconych w zakładzie pracy w związku z wezwaniem do osobistego stawienia się w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony  wypłaca 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek bankowy lub za pomocą przekazu pocztowego.

    II. Zwrot zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki.
Zwrot zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki za czas opuszczony z powodu wezwania przysługuje za każdy dzień w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

- w celu uzyskania rekompensaty za utracone zarobki osoba, która stawiła się na wezwanie składa do Wojskowego Komendanta Uzupełnień wniosek z załączonym oryginałem zaświadczenia wydanego przez pracodawcę, które udokumentuje utracenie zarobków (o nie wypłaceniu wynagrodzenia) wynikające ze stawienia się na wezwanie.

Uzyskanie zwrotu zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki i zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu przysługuje w przypadku złożenia niezbędnych dokumentów w terminie 3 dni od dnia zakończenia czynności z udziałem osoby uprawnionej do tych należności.
Zwrot należnych kosztów następuje w formie bezgotówkowej.
Jeżeli wezwanie do stawienia się następuje wskutek niespełnienia lub nienależytego spełnienia z winy osoby wezwanej obowiązków określonych w ustawie, zryczałtowana rekompensata za utracone zarobki i zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje - art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1976 roku o powszechnym obowiązku obrony RP.

PODSTAWA PRAWNA:
    1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 372).
    2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256).
    3. Ustawa z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z  2020r., poz. 860).
    4. Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych  w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020r., poz 755).
    5. Ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305).
    6. Rozporządzenie MON z dnia 18 marca 2004r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (Dz.U. z 2004r., Nr. 50, poz. 484 z późn. zm.).

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie
Koszarowa 1B
22-100 Chełm
tel. 261161291
fax. 261161513
wkuchelm@ron.mil.pl

    
  • BIP